Informacje gospodarcze
Start Aktualności Informacje gospodarcze
Informacje gospodarcze
niedziela, 28 czerwca 2020 11:03

 

  • W związku z powstającymi problemami dot. nowego cmentarza przy ul. Warszawskiej informujemy, że Parafia Świętego Krzyża będąca administratorem jedynego cmentarza w Miechowicach, w duchu odpowiedzialności nie tylko za jej Parafian, ale także za wszystkich mieszkańców dzielnicy Bytom Miechowice, jest zobowiązana do zapewnienia im godnego miejsca na pochówki. Z uwagi na fakt bardzo szybkiego zapełniania się „nowej” części cmentarza od ul. Andersa, brak wolnych miejsc na „starej” części cmentarza przy ul. Andersa, jak również mając na względzie starzejącą się społeczność Miechowic, istnieje pilna potrzeba rozpoczęcia procedur związanych z budową cmentarza od strony ul. Warszawskiej, aby umożliwić pochówki rodzinom mieszkającym w dzielnicy Miechowice. Brak takiej inwestycji przyczyni się do ogólnego niezadowolenia i wielkiej tragedii ludzi, którzy swoich bliskich nie będą mogli pochować we własnej dzielnicy.

    W związku z powyższym, Parafia zgodnie z zapisem miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Starych Miechowic”, zatwierdzonym Uchwałą Nr VIII/87/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 lutego 2011 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 1539 z dnia 20 kwietnia 2011 r. wskazującym, że część działki inwestycyjnej nr ew. 4624/315 jest przeznaczona na teren cmentarza, jako jej Właściciel, podjęła staranie o zrealizowanie koniecznej inwestycji. Parafia przedstawiła projekt, który zgodnie z postanowieniem z dnia 17.04.2020 r. nr AAB.6740.202.2020 ma być uzupełniony o zalecone wskazania. Jednocześnie informujemy, że prowadzone czynności na przedmiotowej działce są zgodne z w/w postanowieniem, a Wykonawca projektu a.s.studio Adam Szwarc podjął działania zmierzające do uzupełnienia projektu zgodnie z wyznaczonymi zaleceniami w w/w postanowieniu. W projekcie cmentarza uwzględniona jest instalacja odprowadzenia wód deszczowych i warunkiem oddania obiektu do użytkowania będzie czynna kanalizacja odprowadzenia wód deszczowych, która zapobiegnie niepożądanemu zalewaniu działek sąsiednich. Projekt budowlany jest także konsultowany przez projektanta z odpowiednimi wydziałami zakładu górniczego, a ich ewentualne uwagi będą uwzględnione w dalszym procesie projektowania.

    Nie zostały wykonane jeszcze wytyczne geodezyjne projektowanego obiektu,a ziemia na działkę nr ew.: 4624/315 przy ul. Warszawskiej w Bytomiu nie jest rozplanowywana, a jedynie zwożona na teren działki z zamiarem jej rozplantowania z dostosowaniem do zaprojektowanych rzędnych terenu po uzyskaniu pozwolenia na budowę i po wytyczeniu obiektu. Zwożona i składowana na działce ziemia układana jest z zachowaniem odpowiedniej odległości od granicy działek i nie powoduje zalewania wodami opadowymi sąsiednich działek zwłaszcza, że podłużny spadek działki odprowadza wody opadowe w dół, w stronę ul. Drobczyka.

 

  • W wyniku silnego wstrząsu z dn. 10 czerwca powstały kolejne szkody w naszej świą­tyni: spadł kawałek stropu w południowej części nawy krzyżowej, dlatego do momentu zabezpieczenia bardzo prosimy, aby nie wchodzić za teren odgrodzony. Powstały również nowe szkody w wyremontowanych budynkach probostwa i domu katechetycznego oraz obiektach należących do Parafii. Szkody te zostały zgłoszone do kopalni.